OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA DREPT

 Activitatea profesională a specialistului în domeniul jurisprudenţei se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile acumulate pe parcursul anilor de studii în cadrul învățământului universitar, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea specialistului, a cărui experienţă profesională ar asigura, la nivelul standardelor internaţionale şi europene, gestiunea transformărilor democratice şi a activităţii anticrimă în Republica Moldova, promovarea valorilor ce stau la baza statului de drept având ca obiectiv integrarea statului nostru în spaţiul juridic şi criminologic european.

Misiunea programului la specialitatea Drept este de a realiza o formare profesională eficientă în jurisprudenţă, cu o instruire aprofundată în ştiinţele penale şi criminologie, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a absolvenţilor în activitatea juridică şi criminologică din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Formarea specialiştilor în Drept cu o pregătire criminologică fundamentală va contribui la sporirea eficacităţii şi eficacităţii activităţii anticrimă. Juriştii-criminologi sunt necesari atât în activitatea din organele de drept ale statului (Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Probaţiune, Procuratură, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiţiei), cât şi în cele obşteşti (centre de cercetare, analiză şi prevenire a criminalităţii, centre de acordare a ajutorului victimelor actelor criminale etc.) sau în sectorul privat (agenţiile de protecţie, pază şi securitate; serviciile corporative de securitate ale instituţiilor şi întreprinderilor etc.).

În acest context, programul propus de Institutul de Criminologie, urmărește realizarea obiectivelor prin:

1.    Formarea competenţelor profesionale ale absolventului în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului şi criminologiei;

2.    Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei şi criminologiei în baza componentei ştiinţifice;

3.    Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii.

 Competențele preconizate a fi atinse prin parcurgerea acestui program de studiu sunt următoarele:

 

Competențe gnoseologice:

-     cunoaşterea structurii fundamentale a sistemului juridic național (a principalelor acte normative);

-     cunoașterea esenței justiției, a legalității și a ordinii de drept;

-     identificarea surselor de informare eficientă în domeniul dreptului;

-     cunoașterea bazelor (fundamentelor) teoretice ale dreptului.

 

Competențe prognostice:

-     prognozarea evoluției jurisprudenței în contextul dezvoltării politice, economice, culturale a societății;

-     evaluarea perspectivelor implementării reformei juridice;

-     elaborarea proiectelor de activitate profesională în domeniul dreptului;

-     prognozarea perspectivelor dezvoltării statului de drept.

 

Competențe praxiologice:

-     posibilitatea abordării problemelor juridice din perspectiva evoluțiilor normelor de drept comunitar;

-     stăpânirea limbajului juridic şi criminologic;

-     interpretarea textelor de natură juridică-reglementară;

-     întocmirea şi redactarea documentelor de natură juridică;

-     realizarea analizei, expertizelor şi prognozei criminologice;

 

Competențe manageriale:

-     diagnosticarea mediului intern și a culturii organizaționale a instituțiilor din sistemul juridic;

-     proiectarea activității instituțiilor din sistemul juridic;

-     monitorizarea activității instituțiilor din sistemul juridic;

-     valorificarea potențialului comunității în buna funcționare a normelor de drept.

 

Competențe de evaluare a rezultatelor activității profesionale:

-     determinarea criteriilor de evaluare a funcționalității sistemului juridic în context social concret;

-     evaluarea activității profesionale din perspectiva atribuțiilor de serviciu realizate în sistemul juridic;

-     utilizarea rezultatelor evaluării în vederea îmbunătățirii activității profesionale.

 

Competențe comunicative și de integrare socială:

-     adaptarea comunicării la diversitatea acțiunilor practicii juridice;

-     utilizarea formelor de comunicare adecvate jurisprudenței;

-     perfecționarea abilităților de comunicare în dependență de schimbările din domeniul dreptului.

 

Competențe de investigație (cercetare):

-     identificarea problemelor de cercetare în domeniul jurisprudenței;

-     cunoașterea metodologiei cercetării științifice în domeniul jurisprudenței și criminologiei;

-     formularea de raționamente criminologice vizând prevenirea şi contracararea criminalității, deviațiilor sociale şi corupției.

 

Competențe de formare continuă:

-     identificarea necesităților de formare profesională în dependență de evoluția sistemului de drept;

-     utilizarea diverselor forme de perfecționare a competenței profesionale în domeniul jurisprudenței;

-     aprecierea schimbărilor parvenite în sistemul juridic drept condiție a funcționalității lui.

 

Posibilităţile de angajare în câmpul muncii: în organele de asigurare a ordinii de drept; în sfera protecţiei drepturilor omului; în birourile notariale; în organizaţiile internaţionale şi obşteşti; în organizaţiile specializate în analiza, cercetarea şi prevenirea criminalităţii; organizaţiile specializate în acordarea ajutorului victimelor actelor criminale; organizaţiile specializate în acordarea ajutorului persoanelor condamnate pentru săvârșirea crimelor; serviciile de poliţie; organele de procuratură; instituţiile judecătoreşti; instituţiile penitenciare; serviciul vamal; serviciul de probaţiune; agenţiile de securitate; birourile de executare judecătorească; companiile de investigaţii private; birourile de consultanţă juridică; serviciile de analiză.

 Lista profesiilor conform specialităţii: jurist, jurist-consultant, avocat, judecător, procuror, inspector în instituţiile penitenciare, fiscale, avocat parlamentar, ofiţer de urmărire penală, notar, criminolog, analist, consilier în domeniul anticrimă, expert în activitatea anticrimă, specialist în expertizare criminologică, victimolog, investigator, detectiv particular, ofiţer de probaţiune, ofiţer de urmărire penală, ofiţer de poliţie, vameş, procuror pentru cauze penale, judecător în materie penală, avocat pentru cauze penale, jurist în materie penală, inspector (pentru minori, de sector etc.).

 

OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA PSIHOLOGIE

 

Piața muncii necesită specialiști competenți cu spirit de întreprinzător, ce se poate realiza prin învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului de Psihologie.

Domeniul dat are scopul realizării unui proces educațional de performanță la nivelul standardelor europene, prin actualizarea, reactualizarea și racordarea permanentă a programului de studii la exigențele europene, prin angrenarea de cursuri noi, ce va forma competențe și finalități.

Program de studii superioare de licență, ciclul I, la a cărui finalizare se acordă diploma de licență, echivalată cu 180 de credite academice în sistemul ECTS. Durata programului studiilor de licență, ciclul I: 3 ani de studii (180 de credite).

Programul de formare profesională are un caracter tridimensional și se regăsește în nomenclatorul specialităților din Republica Moldova și din alte țări. Planul de învățământ a fost elaborat în conformitate cu cerințele Plan-cadrului pentru ciclul I (studii superioare de licență), aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației al RM nr. 4.1 din 22.10.2015 și Ordinul Ministerului Educației al RM nr. 1045 din 29.10.2015 și standardul de formare a specialistului (competențele profesionale), elaborat de catedra „Psihologie și științe socio-umaniste”.

În procesul de studii studenții promovează: o teză anuală la Psihologie; o practică de inițiere în psihologie; o practică de specialitate; o practică științifică (de producție); o practică de licență și o teză de licență. Studenții selectează (opțional) și alte module începând cu anul I de studiu.

Misiunea programului: pregătirea la un nivel înalt a specialiştilor în psihologie, corespunzător necesităţilor economiei naţionale, care să contribuie la promovarea spiritului umanist şi la dezvoltarea mediului psihosocial; formarea şi perfecţionarea de absolvenţi calificați, specialişti pregătiți în spiritul exigenţelor europene; accentuarea componentei multiculturale, a expectanțelor spaţiului comun european, a creşterii nivelului şi prestigiului lor ştiinţific.

Programul urmăreşte dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare, prin care să răspundă la prerogativele mediului social-economic şi care să îi asigure  supraviețuirea şi integrarea cu succes în Spaţiul European al Învățământului Superior.

Obiectivele Institutului de Criminologie vizând realizarea programului de Psihologie: oferirea unor servicii educaţionale, psihologice și sociale de calitate, adaptate la necesitățile societăţii, bazate pe cunoaştere; valorificarea potenţialului personalului didactic, prin participarea la realizarea programelor de cercetare ştiinţifice şi/sau proiecte internaţionale; promovarea unui dialog deschis, permanent cu studenţii; sprijinirea acestora în activităţile de organizare a structurilor de reprezentare; antrenarea studenţilor la îmbunătăţirea activităţii facultăţii; colaborarea cu instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare; editarea de culegeri științifice, monografii, manuale, studii și articole științifice (aplicative), etc.

La finalizarea programului de studii superioare la specialitatea 322.1. Psihologie absolventul deține următoarele competențe:

Competențe generale ce se realizează prin studiul disciplinelor psihologice:

-     cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale disciplinelor psihologice;

-     valorificarea lor în identificarea fenomenelor subiective în ansamblul vieţii psihice şi sociale;

-     interpretarea şi explicarea diferitelor manifestări ale dinamicii vieţii psihice;

-     evaluarea şi autoevaluarea modului de manifestare a vieţii psihice;

-     raportarea critică şi constructivă la conţinuturile teoretice şi practice ale disciplinelor psihologice;

-     cunoașterea mecanismelor psihologice de autocunoaștere, reflexie, apărare psihologică, autoreglare a comportamentului uman;

-     realizarea unor conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor psihologice şi alte domenii ale cunoaşterii şi practicii umane.

-     dezvoltarea abilităților de comunicarea asertivă în limba română și într-o limbă de circulație internațională.

 Competențe specifice:

-     formarea abilităților de rezolvare a situațiilor profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și adecvate contextului psihosocial existent;

-     cunoașterea cadrului legislativ și aplicarea normelor de etică profesională în exercitarea profesiei de psiholog;

-     predicția dinamicii dezvoltării personalității aflate în diverse condiții nefavorabile; stări psihice (borderline și dezabilitate), stare emoțională (depresie), penitenciar, victimă, infractor, delincvent, etc.;

-     realizarea activităților de cercetare generală și aplicativă în domeniu, ținând cont de specificul specialității și problemelor, ce necesită a fi soluționate;

-     valorificarea potențialului intelectual și posibilităților de soluționare eficientă a situațiilor de criză în profesarea psihologiei;

-     dezvoltarea abilităților de consiliere psihologică, psihoigienă, psihoprofilaxie și psihoterapie mintală a persoanelor;

-     conştientizarea necesităților de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

 Acumularea și posedarea competențelor prescrise pentru specialitatea ,,Psihologie”, în cursul perioadei de studii, asigură realizarea finalităților programului de studii și obținerea calificării profesionale în domeniul respectiv.

 Competențe metodologice:

-     organizarea activității profesionale în conformitatea cu principiile metodologice generale și specifice științei psihologice, folosind cunoștințele despre legitățile generale și particularitățile individuale ale personalității;

-     îmbinarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice în activitatea de consiliere psihologică a persoanelor și grupurilor sociale;

-     realizarea sub supervizare a evaluării și intervențiilor psihologice și al consilierii psihologice;

-     utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în vederea optimizării funcționalității profesiei de psiholog;

-     relevarea problemelor de cercetare științifică în domeniul psihologic și, în general, al științelor sociale;

-     dezvoltarea personală și profesională prin dezvoltarea competențelor psihologice și transversale;

-     dezvoltarea abilităților de aplicare și interpretare a rezultatelor cercetării. Cultivarea unei sensibilități interpretative în cadrul demersului psihologic.

 Posibilități de încadrare pe piața muncii a absolvenților specialității de psihologie: Licențiatul în psihologie are la dispoziție următoarele opțiuni: Învățământ, Cercetare, Justiție, Sănătate mintală, Poliție, Instituții de investigare socială, Administrație Publică. ONG-uri, Cabinete private, Resurse umane, Industrie, Mediul de afaceri, Transporturi, Politică, Servicii sociale, ș.a.

 Ariile de competență dobândite la ciclul I, permit practicarea profesiei de psiholog în următoarele specializări:

1.    Psiholog-criminolog

Angajatori potențiali: Serviciul de Probațiune, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Ministerul Afacerilor  Interne, Centrul  Național  Anticorupție,  Ministerul  Apărării  Naționale, instituțiile de învățământ preuniversitar  și  universitar (școli, licee, colegii sau instituții de învățământ superior).

2.    Psiholog-criminalist

Angajatori potențiali:  Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național de Expertiză Judiciară, agențiile de protecție, pază și securitate.

 3.    Psiholog-victimolog

Angajatori potențiali:  centrele de asistență psihologică a victimelor, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, centrele de prevenire a criminalității, centrele de învățământ și cercetare științifică.

4.    Psiholog-mediator

Angajatori potențiali: Consiliul de Mediere, Institutul de Reforme Penale, serviciile de poliție, birourile de avocați și mediere judiciară, centrele de mediere.

 Psihologii vor putea ocupa funcții sau vor putea furniza, conform competențelor, servicii psihologice în:

-      unități ale Ministerului de Interne;

-      structuri ale Ministerului de Justiție;

-      structuri ale administrației penitenciarelor;

-      cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de psihologie și societăți civile profesionale pentru furnizarea serviciilor psihologice;

-      licee, universități și centre de perfecționare a personalului din diferite domenii de activitate;

-      cabinete școlare de consiliere psihopedagogică și vocațională;

 -      centre de asistentă psihologică și socială, etc.

 

 

OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA SSP

 

Specialistul în domeniul protecției, pazei și securității își desfăşoară activitatea profesională în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile acumulate pe parcursul anilor de studii în cadrul învățământului universitar, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea specialistului, a cărui experienţă profesională ar asigura, la nivelul standardelor internaţionale şi europene, gestiunea transformărilor democratice şi a activităţii anticrimă în Republica Moldova, promovarea valorilor ce stau la baza statului de drept având ca obiectiv integrarea statului nostru în spaţiul european.

 

Misiunea programului la specialitatea SSP este de a realiza o formare profesională eficientă în domeniul protecției, pazei și securității, cu o instruire aprofundată în ştiinţele penale şi securității, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a absolvenţilor în activitatea de asigurare a protecției și securității din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Pregătirea profesională obținută la specialitatea „Protecție, pază și securitate”, grație programelor de instruire ale Institutului de Criminologie, îi permite absolventului să exercite și funcții de dirijare în domeniul securității criminologice: să analizeze situația criminală și să determine amenințările criminale probabile, să determine măsurile și mijloacele de securitate care se impun în situații concrete, să planifice și organizeze activitatea agenților de securitate, să efectueze anchete de serviciu, precum și să evalueze rezultatele corporative și individuale ale agenților de securitate.

Potrivit prognozelor elaborate de specialiștii Institutului de Criminologie, activitatea în domeniul securității private va cunoaște o dezvoltare continuă și vertiginoasă în următorii ani în Republica Moldova. Peste câțiva ani, vor exista peste 100 de agenții de securitate privată, care vor angaja peste 20.000 de agenți de securitate, în timp ce numărul agenților de investigație va atinge cifra de 1000. Lucrătorii din aceste sfere de activitate socială se vor situa, după mărimea salariului, în prima jumătate (50%) a salariaților din Republica Moldova.

         Parcurgerea acestui plan de învățământ asigură posibilitatea continuării studiilor la programele de master și doctorat, precum și pregătirea necesară pentru a ocupa, la absolvire,locurile propuse la concurs atît în țară, cît și în străinătate. Această din urmă opțiune devine posibilă prin elaborarea planului în strictă corespundere cu regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu.

 Competențele preconizate a fi atinse prin parcurgerea acestui program de studiu sunt următoarele:

 

 

Competenţele generale dobândite de studenţi

-      capacităţi de analiză şi sintetizare a informaţiei;

-      deprinderi şi priceperi de soluţionare a problemelor;

-      capacităţi de argumentare;

-      deprinderi de prezentare a unei concepţii;

-      deprinderi de polemizare;

-      cunoaşterea categoriilor general ştiinţifice.

 

Competenţe de specialitate pe care studenţii le pot dobândi

 

-      deprinderi şi priceperi de relevare şi deosebire a pericolelor şi ameninţărilor criminale;

-      cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor de asigurare a securităţii criminologice;

-      cunoaşterea aplicabilă a modului de organizare a activităţii serviciilor de asigurare a securităţii criminologice private;

-      cunoaşterea metodelor de recunoaştere şi subminare economică;

-      cunoaşterea aspectelor fundamentale ale activităţii de detecţie şi investigare;

-      capacităţi de detectare şi interpretare a urmelor actelor criminale, aplicând cunoştinţe şi tehnica criminalistică;

-      cunoaşterea şi aplicarea tehnicii speciale în procesul de efectuare a investigaţiilor sau de asigurare a securităţii criminologice;

-      cunoaşterea sistemului şi funcţiilor specifice ale organelor de drept;

-      capacităţi de interpretare a normelor de drept şi de încadrare juridică;

-      capacităţi de întocmire a actelor juridice procesuale.

 

În acest context, programul propus de Institutul de Criminologie, urmărește realizarea obiectivelor prin:

 

1.     formarea de specialiştilor în domeniul protecţiei, pazei şi securităţii capabili de a evalua ameninţările, riscurile şi pericolele care ar afecta interesele şi securitatea persoanei, a instituţiilor şi organizaţiilor,

2.     întreprinderea măsurilor adecvate privind asigurarea securităţii criminologice a persoanei, a instituţiilor şi organizaţiilor,

3.     formarea de cunoştinţe şi abilităţi necesare activităţii de protecţie, pază și securitate.