Carta Universitară a Instituției Private de Învățămînt Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.pdf

Regulamentul cu privire la normarea și organizarea activității științifico-didactice.pdf

Regulamentul cu privire la normarea şi organizarea muncii corpului profesoral-didactic în cadrul IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată.pdf

Regulament cu privire la retribuirea muncii în cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată.pdf

Contract individual de muncă.pdf

Anexă la contract.pdf

Evaluarea studenților Ghid pentru cadrele didactice.pdf

Regulament promovarea anului de studii.pdf

Regulament restabilirea la studii.pdf

Cerere pentru promovarea anului de studii.docx

Cerere de restabilire la studii.docx

Anexa nr. 21. Ghid pentru cadrele didactice „Evaluarea studenților”.pdf

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de licența în cadrul IȘPCA.pdf

Codul de onoare al studenților.pdf

Regulament cu privire la procedura de conferire a titlului și eliberarea diplomelor.pdf

Regulament cu privire la verificarea lipsei plagierilor in tezele de licența și de master.pdf

Regulament de aplicare a sistemului național de credite de studii.pdf

Regulamentul cu privire la promovarea anului de studii.pdf

Regulamentul cu privire la restabilirea la studii.pdf

Regulamentul privind sistemul de management al calității în IȘPCA.pdf

Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de licența și de masterat.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de catedra - departament.pdf

Regulamentul concursului național de eseuri criminologice.pdf

Regulamentul Departamentului de psihologie, securitate și drept al IȘPCA.pdf

Regulament cu privire la distingerea cadrelor didactice pentru excelență în activitate.pdf

Regulament de organizare și funcționare a centrului de ghidare și consiliere în carieră al IȘPCA.pdf

Regulament cu privire la evaluarea cadrelor didactice.pdf

Regulament cu privire la  organizarea activității de cercetare științifică în cadrul IȘPCA.pdf

Regulamentul privind inițierea, proiectarea și aprobarea ... programelor de studii în cadrul Institutului de Criminologie.pdf

Metodologia de măsurare anuală a lucrului înfăptuit de lucrătorii didactici, didactico-științifici și științifici.pdf

Ordin N194 cu privire la aprobarea metodologiei de măsurare anuală a lucrului înfăptuit de lucrătorii didactici....pdf

Manualul de asigurare a calității în activitatea  Institutului de Criminologie.pdf

Parametri de redactare tehnică a materialelor elaborate în cadrul Institutului de Criminologie.pdf

Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2017-2021 al IȘPCA.pdf

Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal.pdf

Politica Institutului de Criminologie privind accesul deschis la informație.pdf

Procedura de sistem privind circuitul documentelor în cadrul Institutului de Criminologie.pdf

Regulament cu privire la modul de ocupare a funcțiilor didactice, științifico-didactice și științifice în cadrul IȘPCA.pdf

Regulament de functionare a serviciului contabilitate al IȘPCA.pdf

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii în cadrul IȘPCA pentru anul de studii 2018-2019.pdf

Regulament privind conferirea titlurilor onorifice academice ale Institutului de Criminologie.pdf

Regulament privind decernarea diplomei de merit a Institutului de Criminologie.pdf

Regulament privind organizarea și funcționarea departamentelor din cadrul IȘPCA.pdf

Regulamentul de comunicare internă și de gestionare a informației la Institutul de Criminologie.pdf

Regulamentul de încasare a taxelor de studii și pentru diferențele de program în cazul transferului și restabilirii studenților la studii.pdf

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului facultății.pdf

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului resurse umane și asistență juridică.pdf

Regulamentul privind organizarea și funcționarea bibliotecii Institutului de Criminologie.pdf

Regulament al alegerii în funcțiile științifico-didactice și conferirii titlurilor științifico-didactice.pdf

Regulamentul privind organizarea studiului individual.pdf