Criterii

pentru publicarea articolelor in revista

„Jurnalul Juridic Național: teorie și practică”

În conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice, care este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările ulterioare, Codului educației nr.152 din 17.07.2014, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr.201 din 28.02.2018 şi Decizia CC al ANACEC  nr. 6 din 18 decembrie 2018,

Colegiul de redacţie al Revistei „Legea și viața” admite pentru publicare:

Articole ştiinţifice; Articole de sinteză; - Articole de fond

Articolul ştiinţific:

- prezintă reflecţii personale asupra unui subiect, promovînd atît idei

ale cercetătorilor în domeniu, cît şi experienţa proprie;

- expune idei care trebuie să aibă un înalt nivel de generalizare, să

conţină rezultate originale, neabordate anterior, cu menţionarea oportunităţii

studierii problemei respective;

- este asigurat de o listă bibliografică care se plasează la sfârşit, făcîndu

– se referinţele necesare în conţinutul articolului;

- poate avea unul sau mai mulţi autori, fiind indicată clar contribuţia

fiecăruia în coli de autor; nu se recomandă ca un articol de volum mic sau

mediu să aibă mai mulţi coautori, deoarece aportul lor la elaborarea lucrării

poate fi contestat;

- are un volum care variază între 9 – 10 pagini (nu mai mult de 20000

caractere)

Articolul de sinteză:

- se deosebeşte prin contribuţii substanţiale în domeniu, abordînd critic

şi comparativ lucrările autorilor la temă, avînd un text, de regulă, voluminos

(circa 2,5 coli de autor)

- are bibl... bogată (circa 60 surse bibliografice);

- descrie rezultatele obţinute în domeniu prin utilizarea unui instrumentar

analitic amplu, care permite evidenţierea aspectelor pozitive şi problematice

ale lucrărilor analizate;

- sensibilizează comunitatea asupra unui subiect actual, de multe ori

controversat, prin lectura unei singure publicaţii, fără ca să aibă nevoie să

studieze şi alte surse la temă.

Articolul de fond:

- exprimă punctul de vedere al colegiului de redacţie al revistei asupra

unei probleme ştiinţifice importante, de actualitate.

AUTORUL va respecta următoarele CERINŢE faţă de componentele

structurale ale articolului ştiinţific, pe care le va expune distinct:

- titlul articolului se expune clar și informativ (format din 10 – 12 cuvinte; conţine noţiuni exacte, care nu lasă loc ambiguităţilor; corespunde conţinutului; nu „promite” mai mult decît ceea ce conţine; evită termenii cu mai multe sensuri, este formulat concis, simplu, eliminînd verbele a fi, a avea, a obţine, titlurile – întrebare fiind mai adecvate pentru articolele ştiinţifice)

- rezumat, care reflectă elementele și rezultatele de bază ale articolului,  (în limba română şi într – o limbă de circulaţie internaţională,

oferind informaţii despre studiu, suficient de cuprinzător, exact,

redactat cu atenţie deosebită, nu include informaţii care nu se regăsesc în

text, se scrie cu claritate, la diateza activă, la timpul prezent (timpul trecut se

utilizează numai la descrierea modului de manipulare a variablelor), conţine

în jurul la 75 – 100 de cuvinte);

 

 

- Cuvinte – cheie (în limba română şi într – o limbă de circulaţie

internaţională)

- Introducere

- Scopul articolului

- Metode şi materiale aplicate

- Rezultate obţinute şi discuţi

- Concluzii

- Referinţe bibliografice (se va respecta structura curentă, conform Hotărîrii

CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009)

În aprecierea articolelor prezentate, Colegiul de redacţie se va baza pe:

- respectarea cerinţelor de structură ale articolului ştiinţific

- respectarea convenţiilor editoriale: titlurile articolelor, rezumatele

şi referinţele să fie clare, informative, corecte, complete, autorii să

poată fi identificaţi prin afilierea instituţională şi adresă;

- elementele de originalitate, care vor consta în:

- (a) noutatea ideilor formulate şi interpretate;

- (b) noutatea punctelor de vedere ale cercetătorului;

- (c) „prospeţimea” limbajului ştiinţific utilizat;

- (d) forţa de convingere care decurge din puterea textului lucrării de a

capta raţionalitatea cititorilor;

- (e ) personalizarea textului expus prin impunerea „vocii” autorului,

distinctă de alte voci

- recenzarea anonimă a articolelor ştiinţifice

- aplicarea procedurii de peer – review, care este obligatorie (evaluarea

articolului de către doi referenţi independenţi)

- respectarea cerinţelor tehnice pentru publicarea articolelor în

revistă (Times New Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu între rînduri,

format A4, cu margini: stînga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe

o singură parte a foii. Toate paginile articolului se numerotează)

- Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor, selecției și preciziei

faptelor și informației citate revine în exclusivitate autorilor. În acelaşi

număr al revistei poate fi publicat doar un singur articol al unui autor. Numărul

de autori al unui articol nu poate fi mai mare de două persoane. Autorul

(ii) trimite redacției 2 exemplare originale a articolului (semnate de autor) în

imprimare pe hârtie şi trimite articolul în format electronic prin e – mail la

adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Volumul articolului nu trebuie să depășească 0,5 c.a. dactilografiate

pe hîrtie, format A4 (20 de mii de caractere, sau 9 – 10 pagini de text),

inclusiv figuri, tăblițe, referinţe şi scheme. Atunci cînd se plasează referinţe

bibliografice în limba engleză este necesar de indicat denumirea oficială a

surselor (revistelor) în limba engleză.

Pentru a plasa un articol în Revistă este necesar de prezentat următoarele

documente:

- cerere, informaţiile despre autor (i), articolul, fotografia autorului (autorilor)

în format JPG, adnotare (abstract, rezumat) în trei limbi (română, rusă

şi engleză) într – un volum de 100 de cuvinte, cuvinte – cheie (5 – 7 cuvinte).

Adnotarea nu trebuie să conţină referiri la literatura citată, tabele şi figuri;

- declaraţia privind asumarea răspunderii (Subsemnatul, declar pe răspundere

personală că materialele prezentate în articol sînt rezultatul propriilor

cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează să

suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. Numele de familie,

prenumele, semnătura, data, adresa, telefonul de contact);

- informaţia despre autor (i) conține următoarele date: numele, prenumele,

patronimicul autorului (autorilor), locul de muncă, funcția, titlul

științific, gradul ştiinţific, adresa poștală, adresa electronică şi numărul de

telefon. Numele autorului (autorilor) ar trebui să fie listate sub titlul articolului,

în dreapta.

REGULAMENTUL

cu privirea la recenzarea articolelor științifice în revista „Legea și viața”

Articole ştiinţifice primite de redacţia revistei „Legea și viața” trec prin

Instituția de recenzare. Colegiul redacțional al revistei „Legea și viața” a

adoptat un sistem de patru niveluri de recenzare a articolelor și materialelor

prezentate spre publicare:

Primul nivel – recenzarea de către Redactorul – șef (main editor peer

review);

Al doilea nivel – recenzie de „nivel deschis” (open peer review – autorul

şi recenzentul se cunosc reciproc) – recenzia este transmisă la redacție

de către autor;

Al treilea nivel – recenzie de nivel „orb – unilateral” (single – blind –

recenzentul știe despre autor, autorul – nu);

Al patrulea nivel – recenzie de nivel „orb – dublu” (double – blind

– atît recenzentul, cît și autorul, nu ştiu unul despre altul).

Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii:

– deschise: primul nivel – recenzia (decizia) redactorului – șef;

al doilea nivel – recenzia unui recenzent oficial, specialist în domeniu

(doctor sau doctor habilitat); – confidențiale (oarbe):

al treilea nivel – recenzia redactorului științific sau a unui membru al

colegiului de redacție;

al patrulea nivel – la decizia consiliului redacțional și recenzentul poate

fi doar din exterior.

Toate articolele științifice, primite de Colegiul redacţional al revistei,

sînt supuse obligatoriu recenzării „orb – dublu” (double – blind – atît

recenzentul, cît și autorul, nu ştiu unul despre altul). Această recenzare este

efectuată de către experți externi din baza de date de experți (recenzori) ai

revistei, la solicitarea Colegiului redacţional.

Analizînd recenziile, redacția evaluează prezenţa în articole a elementelor

de actualitate a problemei științifice pe care autorul pretinde să o

soluționeze. Recenzia necesită să descrie în mod clar valoarea teoretică sau

aplicativă a investigației, și să coreleze constatările autorului cu conceptele

ştiinţifice existente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie aprecierea

de către recenzent a contribuţiei personale a autorului articolului la soluţionarea

problemei. Este necesar de a menţiona în recenzie corespunderea stilului,

logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii științifice a materialului de

53

către autor, precum şi un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluziilor.

După primirea recenziilor, redacția analizează articolele prezentate şi

adoptă decizia finală, în baza unei evaluări complete, privitor la publicarea

sau ne publicarea articolelor. În baza deciziei adoptate autorului i se comunică,

prin e – mail sau poştă, informația cu privire la evaluarea articolului

şi decizia adoptată. În cazul în care se refuză publicarea articolului, recenzenţii

rămîn anonimi.

Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite articolul la o recenzie

suplimentară externă anonimă (double – blind).

Redactor – şef, în asemenea caz, trimite recenzentului o scrisoare în

care solicită recenzarea, atașînd la scrisoare articolul şi modelul conform

căruia se recomandă a efectua recenzia.

Prezența recenziilor pozitive nu este un motiv suficient pentru publicarea

articolului. Decizia finală privitor la publicarea articolului este adoptată

de colegiul redacțional.

În cazul în care există o critică substanţială din partea recenzentului,

însă articolul, la general, este evaluat pozitiv, colegiul redacțional poate

aprecia articolul ca polemic și poate decide de a – l publica în rubrica „Tribuna

discuțională”.

Originalele recenziilor sînt păstrate la  redactia revistei timp de 4 ani