La 24 ianuarie 2015, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a  desfăşurat masa rotundă dedicată aniversării a 75-a din ziua naşterii şi 40 de ani de activitate ştiinţifico-practică a domnului Victor Guţuleac, doctor în drept, profesor universitar cu genericul  ROLUL DREPTULUI DE POLIŢIE AL STATULUI ÎNTR-O  SOCIETATE DEMOCRATICĂ, organizată de Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Şti-inţe a Moldovei, IPÎ ,,Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată” și Inspectoratul General al Poliţiei al MAI. 


     

      Rapoartele ştiinţifice au fost prezentate de către:


     ♦ Balmuş Victor, doctor habilitat în drept, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Cerce-tări Juridice şi Politice al AŞM, locotenent-colonel de poliţie (r) – Originea şi evoluţia con-ceptului poliţiei;
     ♦ Bodrug Ion, şef al Inspectoratului General al Poliţiei, colonel de poliţie – Poliţia ca organ special, format pentru realizarea funcţiilor poliţieneşti ale statului;
    ♦ Cerba Valeriu, prorector al Universității de Studii Europene din Moldova, doctor în drept, colonel de poliţie (r) – Ministerul Afacerilor Interne ca structură de bază în realizarea dreptului de poliţie a statului: evoluţia, starea de fapt şi perspectiva;
     ♦ Cuşnir Valeriu, doctor habilitat, profesor uni-versitar, colonel de poliţie (r) – Poliţia – obiect al cercetărilor ştiinţifice: istoric şi actualitate;
     ♦ Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, locotenent-colonel de poliţie (r) – Contri-buţia profesorului Victor Guţuleac la investigarea şi perfecţionarea mecanismului juridic pri-vind realizarea dreptului de poliţie;
    ♦ Coropceanu Ion, consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, general de brigadă, ex-şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale – Armata Naţională şi Ministerul Afacerilor Inter-ne – mereu în slujba statului privind asigurarea integrităţii teritoriale a ţării;
     ♦ Costachi Gheorghe, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Cercetări Juridice şi Politi-ce al AŞM, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
colonel de poliţie (r) – Contribuţia Jubiliarului la pregăti-rea cadrelor ştiinţifice în domeniul dreptului;
    ♦ Arsene Leontie, redactor-şef al revistei ştiinţifico-practice „Legea şi Viața” – Aportul jubiliarului la propaganda şti-inţelor juridice şi formarea opiniei publice privind rolul poliţiei în asigurarea ordinii de drept.


    

      În cadrul desfăşurării mesei rotunde, a avut loc, totodată, şi lansarea  cărții Drept poliţienesc, autor – Victor Guţuleac. Pe marginea acestei va-lori ştiinţifice şi practice s-au expus Ştefan Stamatin, Valeriu Troenco și  Octavian Bejan.
      La lucrările mesei rotunde, au participat: ex-Preşedintele Republicii Moldova dl Petru Lucinschi; secretarul Consiliului Suprem de Securitate, doctor habilitat în drept, profesor universitar dl Alexei Barbăneagră; ex-ministrul afacerilor interne, general-maior de poliţie dl Mihai Plămă-deală; vice-preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician, dl Gheorghe Rusnac etc.; colabora-torii Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM; reprezentanţii altor instituţii de profil (ULIM, USM).